На тази страница можете да видите правилата за умножение и деление на дроби. Тук ще срещнете само умножение и деление на дроби по дроби! На страницата по-долу можете да видите решени примери директно на самата страница, както и много решени примери във видео формат. В сравнение със събирането и изваждането на дроби, умножението и делението с дроби са много по-лесни математически операции.

Умножение на дроби

При умножаване на дроби с дроби се прилагат следните правила:

  • Получаваме числителя на произведението на две дроби като произведение на числителите на отделните кратни (отделните дроби).
  • Получаваме знаменателя на произведението на две дроби като произведение на знаменателите, а не отделните кратни (индивидуалните дроби).

Пример 1: Изчислете произведението на дробите:

Умножение на дроби

Когато умножаваме дробите от горния пример, изчисляваме, както следва:

а) Изчисляваме числителя на произведението като произведение от числителя на първата дроб (числото 3) и числителя на втората дроб (числото 3). Числителят на произведението е 9!

b) Пресмятаме знаменателя на произведението като произведение от знаменателя на първата дроб (числото 4) и знаменателя на втората дроб (числото 5). Знаменателят на произведението е 20!

Можете да видите цялата процедура за разрешаване по-долу:

Umnozenie na drobi

Вижте още примери за умножение на дроби във видеото по-долу:

Умножение дроби

Деление на дроби

При разделянето на дроби по дроби се прилагат следните правила:

  1. Преписваме първата дроб.
  2. Заменяме действието деление с умножение.
  3. „Обръщаме“ втората дроб (дробта, на която делим) с главата надолу, тоест записваме реципрочната стойност на първоначалната дроб.
  4. И накрая, спазваме правилата при умножаване на дроби!

Пример 2: Изчислете частното на дробите:

Деление на дроби

Започваме с първите три стъпки от изброените по-горе правила. Първо, пренаписваме първата дроб, след това променяме делението с умножение и записваме реципрочната стойност на втората дроб. С това преобразуваме дадения по-горе израз в следната форма:

Delenie na drobi

След това следваме правилата за умножение на дроби по дроби, които вече използвахме при решаването на пример номер едно. С прилагането им завършва изчислението на пример номер две. Цялото изчисление изглежда така:

Умножение и деление на дроби

Видеото по-долу съдържа още примери за деление на дроби:

Деление дроби

От примерите е лесно да се разбере, че умножението и делението на дроби са свързани операции. За да разделите дроби на дроби, първо трябва да знаете как да умножите дроби по дроби!Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , ,