Електрическати ток е насоченото движение на електрическите полнежи под действие на електрическото поле! Електрически ток е появаната, която се смета за най-голямото достигане на област на физиката. Доколку на дадения материал му се носи електрически полюс със съпротивителен поляритет от две негови противоположни страни, тогава неговите електрически полнежи започват да се движат от една кон друга страна (кон + или -) във връзка със собствената наелектризиране).

Носители

Носители на електрически ток могат да се използват:

 • Свободни електрони
 • Позитивни јони – катјони
 • Негативни јони – анјони

Погледнете ги съставните части на атома!

Носители на електрическиот ток по агрегатна съставка на метража:

 • Твърда агрегатна състойба – свободни електрони
 • Техническа агрегатна съставка – позитивни и негативни йони
 • Гасовита агрегатна система – позитивни йони и свободни електрони

Електролиза е поставка при която се получава електрически полнежи кай течностите!

Јонизација е постапка при која се добиваат електрически полнежи кай гасовите!

Electriceski Tok

Проводници, изолатори и полупроводници на електрически ток

Материалите, които сами по себе си имат достатъчно свободни електрони (или йони) при нормални климатични условия (температура, натиск, влажност… итн.) могат лесно да пренасят електрически ток. От нивите, генерално, металите са най-добрите преносители. Тези материали се нарекват проводници на електрически ток. Най-добър проводник е сребро! Най-добрите четири съединителя са сребро, бакар, злато и алуминий!

Материалите, които сами по себе си нямат достатъчно носители на електрически ток при нормални климатични условия, нямат възможност да пренасят електрически ток. Тези материали се нарекват изолатори. Най-добрите изолатори се: гума, пластмаса, стъкло, стиропор, вода и др.

Интересен факт! Водата (вода с чист химически състав) е изолатор на електрически ток! Но, доколку във водата се добавят определени примеси (додатоци), тогава водата (заедно със добавките) става много добър спроводник!

Третият вид на материалите се полупроводници. Тези материали при “нормални” погодни условия се носят както изолатори. От друга страна, при някои климатични влияния нивото на носителите може да бъде увеличено и тие може да започне да се пренася. Надворешни условия, които могат да ги “активират” полупроводниците се:

 • Зголемена температура
 • Зголемен притисок
 • Зголемена влажност
 • Изложеност на яка светлина
 • Изложеност на космическо зрачение

Материалите, които се полупроводници са силиций и германий!

Ячина на електрически ток

Ячина на електрически ток (една от седемте основни физически величини) представлява количество електричество, което поминува нисък напречен пресек на даден проводник за определено време. На едноставен начин, може да си преставим носители, които минуваат низ напречен пресек (дебелината) на определен спроводник за определено време. Повече от ясно е, че ако десет електрона преминат за една секунда, има известен ток, докато ако хиляда електрона преминат през един и същ проводник, тогава този ток ще има много по-голяма сила, отколкото в първата ситуация.

Ячина се обозначава с I, количество електричество с Q, а времето с t.

Формула со коя може да се пресмета ячината гласи:

Формула за ячина на електрическия ток

Основна единица мерка за ячина е един ампер(1А -во чест на Андре Мари Ампер – френски физикар). Електрическиот ток, която тече при даден проводник, има сила от един ампер, ако низ неговиот е напречен пресек, поминува количество електричество от 1C (еден кулон – основна единица мерка за количество електричество), за време от една секунда.

 

Tags: , , , , , , , , ,