Време е основна физична величина, която се обозначава с t (малък латински те), чиято основна единица мярка е една секунда, която се обозначава с s (малък ес).Според SI (Международна система за мерки и теглилки), физическата величина времето е една от седемте основни физични величини.

Vreme

Мерки за време

Основната единица за измерване на времето е една секунда. Следователно ще броим всички други единици време като по-малки или по-големи единици от една секунда.

Единици, по-малки от една секунда:

 • милисекунда (една секунда има 1000 милисекунди).
 • микросекунда (една секунда има 1 000 000 микросекунди).
 • наносекунда (една секунда има 1 000 000 000 наносекунди).

Единици, по-големи от една секунда:

 • Една минута (една минута има 60 секунди).
 • Час (Един час има 60 минути, т.е. 3600 секунди).
 • Денонощие* (Един ден има 24 часа, т.е. 1440 минути, т.е. 86400 секунди).

*В следващия текст ден и нощ = ден; циркаден = дни

Освен горепосочените мерки, които са по-големи от една секунда, се използват и мерките седмица (седмица), месец, година, десетилетие, век (век) и хилядолетие.

За мерки, по-големи от един ден, се прилагат следните правила:

 • Има седем дни в седмицата.
 • Един месец има 28, 29, 30 или 31 дни.
 • Една година има 365 дни (всяка четвърта година има 366 дни, когато има година, в която февруари има 29 дни, освен веднъж на всеки сто години, когато се случи да има период от осем години, без месец февруари да има 29 дни).
 • Едно десетилетие е период от десет години.
 • Един век е период от сто години.
 • Милениумът е период от хиляда години.

Като се вземат предвид разликите между всякакви времеви мерки (времеви интервали), може да се направи преобразуване на времеви мерки от една в друга.

Преобразуване на мерки за време

При преобразуване на мерки за време се прилагат следните правила:

 • Ако преобразуваме от по-голяма към по-малка мярка, използваме операция за умножение.
 • Ако преобразуваме от по-малка към по-голяма мярка, използваме операция за деление.

Този раздел обхваща няколко задачи за преобразуване на мерки за време:

Пример номер 1: Преобразувайте 25,5 минути (означени с min) в секунди!

За да преобразуваме от минути в секунди, трябва да умножим по 60, защото в една минута има 60 секунди и преобразуването става от по-голяма към по-малка мерна единица:

Следното изчисление:

Преобразуване на мерки за време

Пример номер 2: Преобразувайте 4,5 часа (означени с h) в секунди!

За да преобразуваме от часове в секунди се нуждаем от:

 • а) Първо нека преобразуваме от часове в минути
 • b) Преобразувайте минутите, получени от а), в секунди

Решение:

а)

от което следва:

b)

Така че за 4,5 часа има 16200 секунди!

Пример номер 3: Преобразувайте 1800 секунди в минути!

За да преобразуваме от секунди в минути, трябва да разделим на 60, защото една минута има 60 секунди и преобразуването става от по-малка към по-голяма мерна единица:

Следното изчисление:

Измерване на времето

Устройството, използвано за измерване на времето, се нарича хронометър. В днешно време има различни видове аналогови и цифрови хронометри или хронометри, които могат да измерват времето много точно.

Хронометър
Хронометър

За ориентация във времето се използват различни часовници с различни форми и размери. Един от най-старите видове часовници (хронометър), който се е използвал за измерване на определен интервал от време, е пясъчният часовник.

Пясъчен часовник
Пясъчен часовник

За ориентация по време на различни места спрямо планетата Земя трябва да се има предвид, че има 24 часови зони. Съвсем наскоро смартфоните улесниха адаптирането към променящите се часови зони по време на пътуване поради автоматичното адаптиране и промяна на информацията за времето.

Прогноза за времето

Често в ежедневието терминът време не се използва със значението си като физическа величина, а като метеорологичните условия на конкретно място. Прогноза за времето означава прогнозиране на метеорологичните условия за определен период от време.

Прогнозата за времето може да бъде за кратък период от време (интервал от един до седем дни) или за дълъг период от време (от една седмица до няколко месеца). Най-често точността на прогнозата за времето е толкова по-точна, колкото по-кратък е интервалът на прогнозата.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , ,