Налягане е физична величина, която показва доколко действието на силата е нормално (при ъгъл 90 градуса) спрямо дадена повърхност. Налягането се означава с P (pe – главна латиница). Налягането зависи пряко от размера на силата и обратно от размера на повърхността, върху която действа силата.

Налягане

Формула за налягане

Формулата гласи:

Формула за налягане

където F означава силата, а S размерът на контактната повърхност, върху която действа силата.

Мерки

Като се има предвид, че един нютон (1N) е основната единица мярка за сила, а един квадратен метър е основната единица мярка за площ, основната единица мярка за налягане е паскал (Pa), който се представя по следния начин :

Един паскал

Основната мерна единица, един паскал, е мярка, която се дефинира по следния начин: Един паскал представлява действието на сила от един нютон върху площ от един квадратен метър.

Разбираемо е, че налягане от един паскал е доста малко. Следователно в реални ситуации се използват само мерки, по-големи от един паскал. Често използваните мерки за един паскал са:

  • 1kPa (един килопаскал) 1kPa = 1000Pa
  • 1MPa (един мегапаскал) 1MPa = 1000 000 Pa

В допълнение към основната мерна единица често се използва мярката 1bar (един бар). Един бар е мярка, която е по-голяма от един паскал сто хиляди пъти, 1 бар = 100 000 Pa.

Обикновено използваните по-малки мерки от един бар са милибар и микробар, които представляват съответно хиляда и милион пъти по-малки мерни единици от един бар.

Пример със задача за налягане

Пример номер 1: Изчислете налягането, създадено от сила от 1500 нютона, действаща върху площ от 0,012 квадратни метра.

След замяната на дадените стойности в задачата следва:

Formula za naljagane

откъдето след изчисляване на частното на числата следва, че налягането е 125000 паскала.

Хидростатично налягане

Хидростатичното налягане е налягането, действащо на определена дълбочина в “тиха” течност. Под неподвижна течност се разбира тази течност, която е в състояние на покой, без наличието на каквато и да е добавена външна сила.

Хидростатичното налягане зависи пряко пропорционално от три различни физични величини:

  • Плътността на течността
  • Земното ускорение на мястото на течността
  • Дълбочината, на която се намира мястото, където се изследва големината на хидростатичното действие
Зависимост на хидростатичното налягане от дълбочината на течността
Зависимост на хидростатичното от дълбочината на течността

Формулата за изчисляване на хидростатичното налягане гласи:

Формула за хидростатично налягане

където гръцката буква (ро) означава плътността на течността, g земното ускорение, а h дълбочината в течността, където искаме да изчислим хидростатичното действие.

Пример номер 2: Изчислете хидростатичното налягане във вода на дълбочина 12 метра, на място, където земното ускорение е 9,81 метра в секунда на квадрат.

Плътността на водата е 1000 килограма на кубичен метър. Заместването на всички стойности дава израза:

откъдето след пресмятане на произведението на трите числа и съответната работа с мерните им единици се получава, че налягането във водата, на съответното място и дълбочина, е 117720 паскала.

Атмосферно налягане

Атмосферното налягане е налягането, което е резултат от действието на теглото на атмосферата върху повърхността на планетата Земя. Като “нормално” атмосферно налягане, стойността за неговото действие на морското равнище се приема като 101293 паскала или изразено като 1,01293 бара.

Логично атмосферното налягане зависи от надморската височина, на която се намира точката, в която стойността му не ни интересува. Колкото по-голяма е надморската височина, толкова по-ниско е атмосферното налягане. Обратно, колкото по-ниска е надморската височина, толкова по-голямо е атмосферното налягане.Последвайте www.mathematikazasite.com/bg!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , ,