Ускорение е физическа величина, която показва колко се променя скоростта за определено време. Ако промяната в скоростта отива до по-високи стойности, тогава ускорението е положително число и тялото увеличава скоростта си с течение на времето. Ако скоростта намалява с времето, тогава ускорението е отрицателна стойност, т.е. отрицателно число.

Промяна в скоростта до по-високи стойности

Формула За Ускорение

Формулата за ускорение съдържа промяната в скоростта и промяната във времето, т.е. интервала от време. Формулата е:

Формула За Ускорение

Включва:

  1. Крайна скорост – скоростта, с която тялото се движи в края на интервала, за който изчисляваме ускорението.
  2. Начална скорост – скоростта, с която тялото се движи в началото на интервала, за който изчисляваме ускорението.
  3. Началното време – времето, което може да се отчете в началото на хронометъра, с който измерваме интервал от време.
  4. Крайно време – времето, което се отчита в края на хронометъра, с който измерваме интервал от време.

Ако четирите горни величини са известни, много лесно може да се изчисли ускорението, с което се движи едно тяло в определен интервал от време.

Възможни са две различни ситуации:

  • Ако крайната скорост е по-голяма от началната скорост, тогава ускорението е по-голямо от нула.
  • Ако началната скорост е по-голяма от крайната, тогава ускорението е по-малко от нула.

Мярка За Ускорение

Ако разгледаме ситуацията, когато началната скорост на тялото е 0, т.е. тялото е в покой в ​​началото на интервала, а началното време на хронометъра е 0, формулата за изчисляване на ускорението приема следната форма:

Формула за изчисляване на ускорението

Ако напишем над и под мярката за скорост (метър в секунда) и мярката за време (секунда), получаваме мярката за ускорение, която записваме по следния начин:

Мярка За Ускорение

Разчитаме мярката като: метър в секунда на квадрат! Едно тяло се движи с ускорение от един метър в секунда на квадрат, когато за една секунда то може да промени собствената си скорост с един метър в секунда. Тази мярка е една от най-неразбраните мерки за измерване на физични величини като цяло във физиката като наука.

Изчисляване На Ускорението

Нека да видим как на конкретен пример може да се изчисли ускорението, с което се движи дадено тяло в определен интервал от време, като се използва формулата за изчисляване на ускорението. Препоръчваме ви да разгледате внимателно примера, даден по-долу!

Пример 1. Изчислете ускорението на автомобил, който е увеличил скоростта си от покой до 17 метра в секунда за 5 секунди!

Първо, при решаване на физическа задача от този тип е необходимо да се анализират всички дадени данни! От текста на задачата можем да направим следните изводи.

  • Началната скорост, с която се е движил автомобилът е 0.
  • Крайната скорост, с която се движи колата, е 17 метра в секунда.
  • Началният час е 0.
  • Крайното време (целият интервал от време) е 5 секунди.

Чрез заместване на тези данни от текста на първия пример в горната формула за изчисляване на ускорението се получава следният математически израз:

Изчисляване На Ускорението

Първо се отърваваме от нулите (в числителя и знаменателя на дробта), защото те нямат стойност.

Пример за изчисляване на ускорението

Накрая разделяме стойностите, за да изчислим ускорението.

Колата се движи с ускорение от 3,4 метра в секунда на квадрат

Колата се движи с ускорение от 3,4 метра в секунда на квадрат!Последвайте www.mathematikazavsicki.com/!

Следете информацията и материалите, които ще бъдат публикувани в бъдеще, като свържете профилите на www.matematikazavsicki.com във Facebook, Instagram, Twitter и Youtube чрез бутоните по-долу.

 

Tags: , , , , ,